Projectes i serveis d’enginyeria

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA
ESTUDIS TÈCNICS
LLICÈNCIES D’ACTIVITATS
PROJECTES EXECUTIUS
DIRECCIÓ D’OBRES I INSTAL·LACIONS
HOMOLOGACIÓ DE MÀQUINES I VEHICLES
LLICÈNCIES D’OBRA
SEGURETAT I SALUT
ESTUDIS DE VIABILITAT
LEGALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS
PERITATGES
TRAMITACIÓ D’AJUDES